Regulamin Parkos

Złożony w Izbie Handlowej pod numerem 02095013.

Artykuł 1. Definicje
 1. W niniejszych ogólnych warunkach handlowych, zwanych dalej „Regulaminem”, obowiązują następujące definicje:
  1. Parkos: prywatna firma „Parkos B.V”, znana również jako „Parkos”, z siedzibą w Groningen,
  2. Klient: każda osoba fizyczna lub prawna, która zawarła Umowę z Parkos lub złożyła wniosek o ofertę,
  3. Strony: Parkos i Klienci razem,
  4. Okres parkowania: okres, podczas którego pojazd Klienta jest zaparkowany u Usługodawcy Parkingowego. Jest to okres między datą wjazdu (w tym tą datą) a datą wyjazdu (w tym tą datą) z parkingu,
  5. Umowa: Umowa między Parkos a Klientem zostanie zawarta w ramach zorganizowanego systemu zdalnej sprzedaży produktów, treści cyfrowych i / lub usług, w przypadku których do czasu zawarcia Umowy, wyłącznie lub w ramach wspólnego użytkowania, będą wykorzystywane jedna lub więcej technik zdalnej komunikacji,
  6. Strona internetowa: parkos.pl,
  7. Usługodawca parkingowy: Strona oferująca usługi parkingowe i usługi parkingowe na stronie internetowej oraz Strona, u której Klient zamawia usługi parkingowe.
 2. Odstępstwa i uzupełnienia Regulaminu mogą być uzgodnione wyłącznie na piśmie.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie unieważnione w drodze postępowania sądowego, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. Strony uzgadniają nowe postanowienia, które zastąpią nieważne lub niezgodne postanowienia. Czyniąc to, Strony będą, w miarę możliwości, zgodne z celem i zakresem pierwotnych przepisów.
Artykuł 2. Tożsamość przedsiębiorcy
 1. Parkos
  Siedziba i adres pocztowy:
  Boumaboulevard 77
  9723 ZS Groningen, Holandia
  Numer telefonu: +31 (0) 20-2612664
  Adres e-mail: info@parkos.com
  Nr w Izbie Handlowej: 02095013
  Numer rejestracji VAT: NL816971031B01
  Numer konta bankowego: NL09RABO0352767650
Artykuł 3. Oferta
 1. Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, jest to wyraźnie określone w ofercie.
 2. Oferta Parkos zawiera następujące informacje: główne cechy usług, o ile jest to właściwe ze względu na przewoźnika i wykorzystane usługi. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić dobrą ocenę oferty przez Klienta. Jeśli Parkos używa zdjęć, są one prawdziwym i rzetelnym odzwierciedleniem oferowanych produktów. Widoczne błędy lub oczywiste błędy w ofercie nie wiążą Parkos.
 3. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, ceny podane przez Parkos są następujące:
  1. podatek VAT i inne podatki są wliczone.
 4. Parkos wyraźnie wymienia następujące aspekty:
  1. sposób płatności,
  2. sposób dostarczenia usługi,
  3. warunki dostarczenia usługi,
  4. polityka przeciw rozpatrywaniu reklamacji,
  5. koszty, o których mowa w Art. 3 ust. 3;
  6. czy ubiegać się o prawo do odstąpienia od umowy,
  7. prawna gwarancja zgodności towarów,
  8. istnienie odpowiednich kodeksów postępowania,
  9. istnienie i warunki gwarancji lub innych gwarancji finansowych.
 5. Koszt korzystania z określonej płatności oznacza, co najwyżej, koszt korzystania z niej w Parkos.
 6. Każda oferta zawiera takie informacje, że dla Klienta jest jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.
 7. Strona internetowa osób trzecich, do której Parkos może się odwołać na Stronie internetowej, nie może być badana ani analizowana przez Parkos. Parkos nie ponosi odpowiedzialności za informacje i / lub treść jakichkolwiek stron internetowych, do których się odwołano.
Artykuł 4. Umowa
 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, Umowa zostanie zawarta w momencie przyjęcia Oferty przez Klienta i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Gdy tylko Klient zaakceptuje ofertę drogą elektroniczną, Parkos niezwłocznie potwierdza otrzymanie oferty drogą elektroniczną. Dopóki Parkos tego nie dokona, Klient może wypowiedzieć Umowę.
 3. Parkos podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia elektronicznej transmisji danych i zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego. To samo stosuje się do płatności elektronicznych.
 4. Parkos może, w ramach prawnych, informować, czy Klient jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także wszystkich faktów i czynników mających znaczenie dla rozliczalności Umowy. Jeżeli na podstawie tego dochodzenia Parkos ma uzasadnione powody, by nie zawierać Umowy, jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia lub wniosku lub nałożenia specjalnych warunków na wykonanie.
 5. Parkos przekaże Klientowi następujące informacje, na piśmie lub w taki sposób, aby Klient mógł je przechowywać w przystępny sposób na trwałym nośniku:
  1. adres wizyty oddziału Parkos, w którym Klient ma prawo do reklamacji,
  2. warunki oraz sposób, w jaki Klient może skorzystać z dowolnego prawa do odstąpienia lub wyraźne powiadomienie o wyłączeniu prawa do odstąpienia,
  3. informacje o istniejących usługach posprzedażowych i usługach gwarancyjnych,
  4. informacje zawarte w Art. 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu, chyba że Parkos przekazał te informacje Klientowi przed wykonaniem Umowy.
  5. Dokonując rezerwacji na stronie parkos.pl, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Parkos, w tym między innymi potwierdzeń rezerwacji, przypomnień i istotnych aktualizacji dotyczących rezerwacji. Komunikacja ta jest niezbędna do zapewnienia bezproblemowego korzystania z parkingu. Możesz mieć pewność, że Twoje dane e-mail będą traktowane z najwyższą poufnością i nie będą udostępniane stronom trzecim. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania nieistotnych wiadomości, zmieniając ustawienia konta lub korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji podanego w naszych wiadomościach e-mail.
 6. Parkos ma prawo nie zaakceptować Umowy bez podania uzasadnienia..
 7. Parkos będzie pełnił rolę mediatora tylko w przypadku kontaktowania Klienta z Usługodawcą parkingowym, a ostateczna umowa, w ramach której miejsce parkingowe będzie udostępnione Klientowi, zostanie zawarta między Klientem a Usługodawcą parkingowym.
Artykuł 5. Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Kupując Usługi, a tym samym zawierając Umowę, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Do wyłączenia prawa klienta do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w poprzednim ustępie, Parkos jest uprawniony, ponieważ usługi Parkos są objęte wyjątkiem: „Usługa transportowa i / lub logistyczna, która ma być wykonana w określonym dniu i przez określony czas”.
Artykuł 6. Dostawa
 1. Po otrzymaniu umowy Klient otrzymuje kupon, na który może skorzystać z usług parkingowych zarezerwowanych przez Klienta. Przy wysyłce drogą elektroniczną zostaną wzięte pod uwagę środki, o których mowa w Art. 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Kupon zostanie wysłany na adres e-mail Klienta.
Artykuł 7. Płatność i anulowanie
 1. Zapłaty uzgodnionej ceny należy dokonać przy zawarciu Umowy lub po przybyciu do Usługodawcy parkingowego.
 2. Po zawarciu umowy Parkos nie nalicza opłat za rezerwację i / lub opłat administracyjnych.
 3. Klient ma prawo do odstąpienia bez opłat od Umowy, pod warunkiem, że dokona tego nie później niż 24 godziny przed skorzystaniem z usług parkingowych, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 4. Jeśli Umowa zostanie anulowana w ciągu mniej niż 24 godzin przed skorzystaniem z usług parkingowych, Parkos ma prawo obciążyć Klienta pełną kwotą Umowy.
 5. Jeśli Klient nie wypowiedział Umowy, ale nie skorzystał z usług parkingowych, Parkos ma prawo obciążyć Klienta pełną kwotą Umowy.
Artykuł 8. Odpowiedzialność
 1. Odpowiedzialność Parkos, o ile jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, jest ograniczona do kwoty zapłaconej w konkretnym przypadku od ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej / korporacyjnej, plus własne ryzyko. Jeżeli w jakimkolwiek przypadku ubezpieczyciel nie zapłaci lub szkoda nie jest objęta ubezpieczeniem, odpowiedzialność Parkos jest ograniczona do wysokości obecnej faktury.
 2. Parkos nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z założenia przez Parkos niepoprawnych i / lub niekompletnych danych dostarczonych przez Klienta.
 3. Parkos nie ponosi odpowiedzialności za wady w wykonaniu umowy Klienta, niezależnie od tego, czy zostały skonsultowane z Parkos czy nie.
 4. Parkos nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym stagnację w normalnym toku działalności w biznesie Klienta, utratę zysków, utracone oszczędności i szkody następcze, w jakikolwiek sposób związane z dostawą usług lub spowodowane nią przez Parkos.
 5. Parkos ma prawo, o ile i w miarę możliwości, do cofnięcia szkód Klienta.
 6. Klient zabezpiecza Parkos przed odszkodowaniami i odszkodowaniami od Parkos za wszelkie roszczenia stron trzecich, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z wykonaniem Umowy i wszystkimi powiązanymi konsekwencjami finansowymi.
 7. Klient jest odpowiedzialny za terminowe przybycie do Usługodawcy parkingowego. Parkos nie ponosi odpowiedzialności, jeśli klient nie może znaleźć lokalizacji Usługodawcy parkingowego.
 8. Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszym Regulaminie nie mają zastosowania, jeśli szkoda wynika z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania Parkos.
 9. Parkos nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi przez Usługodawcę parkingowego, takie jak między innymi koszty wynikające z niedostępności miejsca parkingowego obiecanego Klientowi, ponieważ Usługodawca parkingowy nieprawidłowo poinformował o tym Parkos i / lub Klienta. Proponujemy to, ponieważ przy ograniczeniach odpowiedzialności już uwzględnionych w Regulaminie, może pojawić się dyskusja czy wyżej wymieniona sytuacja jest objęta.
Artykuł 9. Usługodawca parkingowy
 1. Parkos pełni rolę mediatora i wysyła jedynie rezerwacje do Usługodawcy parkingowego. Przy wysyłaniu drogą elektroniczną zostaną wzięte pod uwagę środki, o których mowa w Art. 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Sama rezerwacja jest transakcją między Usługodawcą parkingowym a Klientem.
 3. Parkos nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody samochodu powstałe w okresie, gdy samochód Klienta znajduje się pod kontrolą Usługodawcy parkingowego. Ponadto Parkos nigdy nie jest zobowiązany do zapłaty Klientowi wynikającej z tej szkody.
 4. Usługodawcy parkingowi zastrzegają sobie prawo do odmowy rezerwacji.
Artykuł 10. Siła wyższa
 1. Siła wyższa zawiesza ze strony Parkos (dalsze) zobowiązania wynikające z Umowy, dopóki siła wyższa utrzymuje się.
 2. Przez siłę wyższą rozumie się każdą okoliczność niezależną od woli Parkos, która utrudnia czasowo lub trwale wykonanie Umowy i która nie powinna wynikać z prawa, zasadności i rzetelności Parkos. Siła wyższa obejmuje również między innymi następujące zdarzenia: zakłócenia lub awarie internetu i infrastruktury telekomunikacyjnej, SYN flood, ataku sieci koputerowej, ataków DoS lub DDoS, awarii zasilania, niepokojów w polityce krajowej, mobilizacji, wojny, zakłóceń transportu, strajku, wykluczenia, zakłóceń w działalności gospodarczej, stagnacji dostaw, pożaru, powodzi, barier w imporcie i eksporcie oraz w przypadku, gdy Parkos przez swoich dostawców, bez względu na przyczynę, nie jest w stanie dostarczyć lub oferuje nieprawidłowe informacje na swojej stronie internetowej, w wyniku czego od Parkos nie można zasadnie wymagać zgodności z Umową.
 3. Gdy tylko Parkos znajdzie się w sytuacji siły wyższej, powiadamia o tym Klienta, chyba że z uwagi na naturę zdarzenia, niepoinformowanie jest uzasadnione.
 4. Jeżeli po wystąpieniu siły wyższej Parkos już częściowo wywiązał się ze swoich zobowiązań, Parkos jest uprawniony do osobnego zafakturowania tej części, która została już wykonana.
Artykuł 11. Skargi
 1. Skargi dotyczące świadczonych usług muszą zostać zgłoszone na piśmie do Parkos przez Klienta w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia Umowy.
 2. Skargi dotyczące faktury muszą zostać zgłoszone na piśmie do Parkos przez Klienta w ciągu miesiąca od daty faktury.
 3. W przypadku skarg dotyczących Usługodawcy parkingowego Klient powinien skontaktować się bezpośrednio z Usługodawcą parkingowym.
 4. Złożona skarga nie zawiesza obowiązku zapłaty przez Klienta.
 5. Skarga musi zawierać możliwie jak najbardziej szczegółowy opis wad.
 6. Skargi dotyczące nadużycia danych osobowych muszą być zgłaszane Parkos przez klienta jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od ich wykrycia.
Artykuł 12. Rozwiązanie Umowy
 1. W następujących przypadkach Parkos jest upoważniony do zawieszenia dalszego wykonywania Umowy lub rozwiązania Umowy, bez uszczerbku dla prawa Parkos do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych:
  1. jeżeli po zawarciu Umowy Parkos pozna okoliczności, które dają uzasadniony powód do obaw, że Klient nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy,
  2. jeżeli Parkos poprosił Klienta przy zawarciu umowy o zapewnienie bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności, a bezpieczeństwo to nie jest zapewnione lub jest niewystarczające.
 2. W przypadku zawieszenia lub wypowiedzenia Umowy roszczenia Parkos wobec Klienta stają się natychmiast wymagalne.
Artykuł 13. Przepisy końcowe
 1. Niniejszy Regulamin pozostaje w mocy, jeśli Parkos zmieni nazwę, formę prawną lub właściciela.
 2. We wszystkich stosunkach prawnych między Stronami zastosowanie ma wyłącznie prawo holenderskie.
 3. Zastosowanie Wiedeńskiej Konwencji Sprzedaży jest wyraźnie wykluczone.
 4. Ten Regulamin jest napisany zarówno w języku niderlandzkim, jak i innych językach. W przypadku jakichkolwiek różnic dotyczących treści lub warunków Regulaminu decydujący jest tekst w języku niderlandzkim.
 5. Wszelkie spory między Stronami wynikające z lub związane z wykonaniem Umowy między Stronami będą przekazywane Parkos przez właściwy sąd północnej Holandii, Groningen, według wyboru Parkos.
 6. Niniejszy Regulamin wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 r.