Parkos i Wydawnictwo łącznie jako: 'Strony'.

. Considering that: Zgadzamy się na następujące warunki:.

Article 1. Charakter umowy

 1. Wydawca jest utrzymywany i uprawniony przez Parkos do oferowania produktów/usług parkingowych Parkos podróżnym na ich własny rachunek i ryzyko w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 

 2. Wydawca musi skierować jak największą liczbę Podróżnych do Parkos, aby zapewnić Podróżnym produkt lub usługę Parkos. Za każdego poleconego Podróżnego, który zawrze umowę z Parkos i wywiąże się z tej umowy (zwanego dalej "dołączonym Podróżnym"), Parkos jest winien Wydawcy wynagrodzenie. 

 3. Podróżni mogą zawrzeć umowę z Parkos za pośrednictwem Wydawcy. W takim przypadku Podróżni zawierają umowę z Parkosem, a nie z Wydawcą. Parkos zwolni Wydawcę od wszelkich roszczeń Pasażerów w związku z przestrzeganiem tej umowy. 

 4. Poprzez zawarcie niniejszej umowy Strony nie tworzą spółki osobowej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki akcyjnej, spółki joint venture ani porównywalnej spółki osobowej. 

 5. Wyraźnie Wydawca nie składa żadnych obietnic ani gwarancji dotyczących liczby Pasażerów, zamkniętych umów i tym podobnych. Takie liczby w ogłoszeniach Wydawcy należy rozumieć jako niewiążące wskazówki. 

 6. Na początku Wydawca musi wypełnić w całości i zgodnie z prawdą informacje wymagane przez Parkos, takie jak nazwa, adres, numer VAT i inne. 

 7. Parkos działa jako partner parkingowy Wydawcy. 

 8. Publisher nie jest upoważniony do wykonywania czynności jako przedstawiciel firmy Parkos.

Article 2. Promocja przez wydawcę

 1. W celu realizacji umowy Wydawca musi prowadzić promocję na rzecz Parkos, która może być realizowana w zakresie objętym niniejszym artykułem. 

 2. W ramach promocji Wydawca może korzystać wyłącznie z materiałów własnej produkcji, takich jak teksty i zdjęcia, i nie może korzystać z materiałów pochodzących od Parkos. 

 3. Zakaz, o którym mowa w poprzednim punkcie, nie dotyczy materiałów dostarczanych przez Parkos w ramach promocji, takich jak nazwa handlowa, marka i logo Parkos. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie w formie niezmodyfikowanej. Parkos jest uprawniony do narzucenia Wydawcy warunków dotyczących sposobu wykorzystania ww. materiałów.

 4. Parkos zwalnia Wydawcę z roszczeń osób trzecich z tytułu praw autorskich do materiałów promocyjnych dostarczonych przez Parkos. 

 5. Publisherowi nie wolno: 
  Prowadzić promocji poprzez niezamówioną komunikację elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub podobnego medium ("spam");
  Wywoływanie oświadczeń promocyjnych za pomocą środków automatycznych i/lub
  Ujawniać wypowiedzi promocyjne w sposób szkodliwy lub uzasadniony dla reputacji firmy Parkos.

 6. Wydawca nie będzie składał żadnych oświadczeń dotyczących Parkos, które są nieprawdziwe lub naruszają odpowiednie przepisy prawa, takie jak przepisy dotyczące reklamy porównawczej, nieuczciwych praktyk handlowych lub praw konsumenta.

 7. Jeśli Parkos będzie miał uzasadnione podejrzenie, że Wydawca działa niezgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, poinformuje o tym Wydawcę. Wydawca i Parkos będą wówczas konsultować się ze sobą w celu ustalenia, w jaki sposób należy skorygować działania Wydawcy.

Article 3. Odszkodowanie z tytułu umowy

 1. Parkos zapłaci Wydawcy prowizję w wysokości 8%, za każdy sprzedany produkt parkingowy. Prowizja jest naliczana od całkowitej kwoty produktu parkingowego, bez podatku VAT. Łączna kwota nie obejmuje produktów dodatkowych i nie uwzględnia kosztów obsługi płatności. 

 2. Wydawca ma prawo do prowizji, jeśli produkty i/lub usługi parkingowe zostały zakupione za pośrednictwem linku na stronie internetowej Wydawcy lub za pośrednictwem mailingu wysłanego przez Wydawcę. 

 3. Płatność na rzecz Wydawcy nastąpi tylko wtedy, gdy Parkos zatwierdzi wniosek Pasażera, a Pasażer wywiąże się z umowy. Zatwierdzenie wniosku zależy od uznania Parkos i będzie się odbywało według z góry określonych kryteriów opracowanych przez Parkos. 

 4. Jeśli Podróżny zrezygnuje z usługi i/lub produktu, Wydawca nie może żądać odpowiedniej prowizji. 

 5. Parkos może odmówić przyjęcia opłaty za dowód oszustwa. 

 6. Parkos ma prawo do corocznego podwyższania stawek, jeśli istnieje obiektywny powód ekonomiczny do zmiany ceny. Obiektywny powód ekonomiczny obejmuje, ale nie ogranicza się do zmiany ceny w oparciu o: zmiany w podatkach i innych opłatach rządowych, wzrost cen dostawców Parkos, wzrost kosztów energii i inflacji.

Article 4. Fakturowanie i płatności

 1. Całość prowizji uzyskanej przez Wydawcę będzie wypłacana co miesiąc przez Parkos na podstawie faktury. 

 2. Parkos jest uprawniony do wystawiania faktur drogą elektroniczną. 

 3. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury. 

 4. Faktura miesięczna zawiera łączną kwotę (w tym produkty dodatkowe i koszty obsługi płatności) rezerwacji z datą przyjazdu przypadającą na pierwszy i ostatni dzień poprzedniego miesiąca pomniejszoną o prowizję (w tym VAT). 

 5. Płatności na rzecz Wydawcy będą dokonywane bezpośrednio na rachunek bankowy Wydawcy. Wydawca musi określić w wiadomości e-mail do Parkos, w jaki sposób chce otrzymać zapłatę oraz podać dane dotyczące swojego rachunku bankowego, w tym nazwę i oddział banku oraz numer rachunku Wydawcy. 

 6. Jeśli płatność musi być dokonana na rachunki (bankowe) Wydawcy za granicą, z prowizji zostaną potrącone wszelkie opłaty bankowe z tytułu płatności za granicą. 

 7. Parkos jest w każdej chwili uprawniony do potrącenia kwoty należnej Wydawcy z jakąkolwiek kwotą, którą Parkos może zażądać od Wydawcy z jakiegokolwiek powodu. 

 8. Na Wydawcy spoczywa odpowiedzialność za zapłatę wszelkich podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, które są należne od wszystkich płatności dokonanych na jego rzecz przez Parkos.

Article 5. Sprawozdawczość

 1. W celu określenia liczby sprzedanych produktów i usług, o których mowa w art. 3.2, Parkos utworzy i będzie zarządzać systemem śledzenia Google Analytics za pośrednictwem własnego systemu w celu monitorowania wizyt Podróżnych i określenia, czy Wydawcy należy się opłata

 2. Wyniki podane w poprzednim akapicie są wiążące, chyba że Wydawca przedstawi przekonujące dowody na to, że jest inaczej.

Article 6. Odpowiedzialność

 1. Parkos utworzy i będzie zarządzać systemem śledzenia Google Analytics za pośrednictwem własnego systemu w celu monitorowania wizyt Podróżnych i określenia, czy Wydawcy należy się opłata.
 2. Wyniki podane w poprzednim akapicie są wiążące, chyba że Wydawca przedstawi przekonujące dowody na to, że jest inaczej.
 3. Strony odpowiadają wobec siebie wyłącznie za bezpośrednią szkodę powstałą w wyniku przypisywalnego uchybienia w realizacji umowy. 
 4. Nigdy nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak straty wynikowe, utrata obrotów i zysków, utrata danych i szkody niematerialne). 
 5. Maksymalną kwotą szkody, za którą jedna ze Stron ponosi odpowiedzialność, jest łączne odszkodowanie, które stało się wymagalne w ciągu trzech miesięcy poprzedzających moment wystąpienia zdarzenia szkodzącego..

Article 7. Okres obowiązywania i anulowanie

 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia i do końca miesiąca. 

 3. Wydawca ma prawo zawiesić swoje zobowiązania wobec Parkos, jeśli podejrzewa, że Parkos działa w jakikolwiek sposób niezgodnie z niniejszą umową, bez obowiązku wypłaty odszkodowania przez Wydawcę. Zwrot kosztów nie przysługuje, jeśli podstawa powstała w okresie zawieszenia. Zawieszenie kończy się dopiero po usunięciu przez Parkos podstawy do tego w sposób zadowalający Wydawcę. 

 4. Po rozwiązaniu umowy Parkos spłaci zaległy kredyt zgodnie z Artykułem 4. Jeżeli Parkos rozwiąże umowę z powodu oszustwa popełnionego przez Wydawcę, Parkos nie jest zobowiązany do spłaty tego kredytu na rzecz Wydawcy. 

 5. Wraz z rozwiązaniem niniejszej umowy Wydawca zaprzestanie wszelkiego wykorzystywania nazwy Parkos w swoich działaniach promocyjnych, zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z innymi markami. 

 6. Po rozwiązaniu umowy strony zwrócą lub zniszczą poufne dokumenty, dane itp. otrzymane od drugiej strony na jej żądanie, a w tym ostatnim przypadku potwierdzą rozwiązanie umowy na piśmie. Nie dotyczy to zakresu i czasu, w jakim takie dokumenty, dane itp. dotyczące złożonych ofert lub realizacji już złożonych zamówień są nadal uważane za bezwzględnie konieczne.

 7. Z ważnych powodów umowa może zostać rozwiązana przez Parkos ze skutkiem natychmiastowym za pomocą listu poleconego. Za ważny powód uważa się następujące okoliczności:

  • Jeżeli pomimo pisemnego upomnienia Wydawca nie wywiązuje się z jednego lub więcej istotnych zobowiązań wobec Parkos wynikających z umowy

  • Jeżeli dobre imię Wydawcy lub osoby sprawującej nad nim kontrolę zostanie poważnie naruszone lub powstaną uzasadnione wątpliwości co do ich wiarygodności kredytowej i wypłacalności, na przykład z powodu złożenia w stosunku do nich obu lub jednego z nich wniosku o moratorium, wniosku o ogłoszenie upadłości lub zajęcia kapitału z powodu braku płatności;

  • Jeśli w kierownictwie lub gdziekolwiek indziej w Wydawnictwie pojawią się trudności, które nie zostaną rozwiązane w rozsądnym terminie i co do których istnieje obawa, że mogą zagrozić prawidłowemu wykonaniu umowy;

  • Jeśli kontrolę nad Wydawcą sprawują bezpośrednio lub pośrednio osoby (prawne), z którymi Parkos pozostaje w stosunku konkurencji. 

 8. Wypowiedzenie, całkowite lub częściowe rozwiązanie niniejszej umowy, nie zwalnia Stron z nadal nieuregulowanych zobowiązań dotyczących np. zachowania poufności, obowiązującego prawa i właściwego sądu.

Artykuł 8. Zawieszenie i rozwiązanie

 1. Parkos jest uprawniony do zawieszenia wykonania wszystkich swoich zobowiązań, w tym wykonania prac i wydania dokumentów lub innych rzeczy Wydawcy lub osobom trzecim, lub do rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli: 

 2. Wykonanie lub niepełne wykonanie przez Wydawcę zobowiązań wynikających z cesji;

 3. Po zawarciu umowy cesji Parkos dowiedział się o okolicznościach uzasadniających obawę, że Wydawca nie wykona zobowiązań. W przypadku, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że Wydawca tylko częściowo lub nienależycie wykona swoje zobowiązania, zawieszenie jest dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim uzasadnia to uchybienie;

 4. Wzywa się Wydawcę przy zawarciu umowy cesji do złożenia zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z umowy cesji, a zabezpieczenie to nie zostanie złożone lub będzie niewystarczające.
 5. Parkos jest również uprawniony do wypowiedzenia umowy (lub spowodowania jej wypowiedzenia) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie zlecenia jest niemożliwe lub nie można wymagać jego wykonania zgodnie z zasadami słuszności i sprawiedliwości, albo w razie wystąpienia innych okoliczności powodujących, że nie można w sposób uzasadniony oczekiwać utrzymania zlecenia w niezmienionym stanie. 

 6. Jeśli zamówienie zostanie rozwiązane, roszczenia Parkos wobec Wydawcy stają się natychmiast wymagalne. Jeżeli Parkos wstrzyma się z realizacją zobowiązań, zachowa swoje prawa wynikające z ustawy i zamówienia. 

 7. Parkos nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z takiego zawieszenia, niezależnie od ich charakteru, dla Wydawcy lub osób trzecich. Parkos zawsze zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania..

Article 9. Własność intelektualna

 1. Prawo autorskie, nazwa handlowa, logo i wszelkie inne prawa własności intelektualnej, a także podobne prawa do ochrony informacji związanych z witrynami internetowymi, oprogramowaniem, bazami danych i dokumentacją przysługują wyłącznie firmie Parkos lub jej licencjodawcom. 

 2. Wydawcy nie wolno zmieniać, usuwać ani czynić nierozpoznawalnymi żadnych oznaczeń własności intelektualnej Parkos. 

 3. Parkos ma prawo do podejmowania i utrzymywania środków technicznych w celu ochrony praw własności intelektualnej do oprogramowania po cenach obowiązujących w danym czasie..

Article 10. Zmiana i uzupełnienie

 1. Wszelkie ogólne warunki Parkos lub Wydawcy nie są częścią umowy. 

 2. Jeśli jakiekolwiek postanowienie umowy lub niniejszych warunków będzie sprzeczne z obowiązującym prawem, postanowienie to zostanie zmienione w taki sposób, aby było zgodne z obowiązującym prawem, z należytym uwzględnieniem zakresu danego postanowienia. 

 3. Niniejsza umowa może zostać zmieniona wyłącznie w drodze dodatkowego, pisemnego porozumienia podpisanego przez Strony.

Article 11. Inne postanowienia

 1. Strony bez uprzedniej zgody nie będą udzielać informacji i/lub dokonywać ogłoszeń osobom trzecim o treści umowy lub niniejszych warunków, współpracy między Stronami lub wynikach umowy. 

 2. Parkos i Wydawca nie są uprawnieni do przeniesienia niniejszej umowy oraz wszystkich wynikających z niej praw i obowiązków na osobę trzecią, chyba że wyraźnie wynika to z pisemnej zgody Parkos lub Wydawcy. 

 3. Wersja jakiejkolwiek komunikacji między Stronami otrzymana lub przechowywana przez Wydawcę jest uznawana za wersję autentyczną, chyba że Parkos może wykazać, że ta wersja nie jest autentyczna.

Article 12. Spory i prawo właściwe

 1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu holenderskiemu. 

 2. Spory pomiędzy Stronami, które nie mogą zostać rozstrzygnięte polubownie, zostaną przedłożone do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi holenderskiemu w okręgu Północnych Niderlandów, lokalizacja Groningen. 

 3. Konwencja Wiedeńska o Sprzedaży wyraźnie nie ma zastosowania do niniejszej umowy. 

 4. Niniejsza umowa została sporządzona w języku niderlandzkim i innych językach. W przypadku jakichkolwiek różnic dotyczących treści lub zakresu umowy, tekst w języku niderlandzkim jest rozstrzygający.